Larry Dongxiao QIU 

香港大学

经济及工商管理学院

经济金融学院

钟瀚德基金教授(发展经济学)                                                     

联系我:                     

电话 (852)2859-1043, 电邮: larryqiu@hku.hk  

连接:                

  • 经济及工商管理学院副院长(知识交流)
  • 高级管理人员培训课程主任
  • 香港经济学会会长
  • 中国国际贸易研究会创会会长